Adana İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Adana Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü

* TARİHÇE

1984 Yılında kurulup 1985 yılında faaliyetine başlayan Adana Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğümüz 2863 Sayılı Yasa kapsamına giren Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları ile Müzelerin bakım onarım, inşaat, restorasyon,  restitüsyon çevre düzenleme ve teşhir tanzimi işlerinin yürütülmesine ait her türlü etüt, proje ve uygulama hizmetlerini,  Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Rölöve ve Anıtlar Müdürlüklerinin Çalışmaları Hakkında Yönerge kapsamında görev alanına giren Adana, Hatay, Mersin ve Osmaniye illerinde, yukarıda değinilen Mevzuat çerçevesinde hizmet vermektedir.

Merkeze bağlı bir taşra teşkilatı olan kurumumuz aynı zamanda kendisine bağlı olan İllerin Valilik, İl Özel İdareleri, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları ve İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri ile de Genel Müdürlüğümüz Onayları doğrultusunda Müdürlüğümüz ile ilgili faaliyetlerde koordineli olarak çalışmaktadır.

* SUNULAN HİZMETLER

Müşteşarlık Makamının 11.12.2015 tarih ve 233069 sayılı oluru ile yürürlüğe giren Rölöve ve Anıtlar Müdürlüklerinin Çalışmaları Hakkında Yönergemize göre Müdürlüğümüzün görevleri.

1. Genel Müdürlük görev alanları çerçevesinde, müze yapıları ve tescilli taşınmaz kültür varlıklarına yönelik, Bakanlıkça uygun görülen veya onaylanmış yatırım programında yer alan veya DÖSİMM vb. kaynaklar kullanılarak yapılacak işlerin, 25.07.2013 tarih ve 28718 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliğinde veya 04.01.2002 tarih ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda tanımlanan bakım, onarım, inşaat, rölöve, restitüsyon, restorasyon, çevre düzenleme, sokak sağlıklaştırma, nakil, muhafaza ve değerlendirme işlerine ait her türlü etüt, proje ve uygulama hizmetlerini (proje hazırlama, yaklaşık maliyet hazırlama, ihale işlemleri, yapı denetim hizmetleri, geçici ve kesin kabul işlemleri vb.) yapmak ve yaptırmak.

2. Gerekli görmesi ve asli görevlerini aksatmaması kaydıyla, yol ve oturum giderleri ilgili idarelerce karşılanmak üzere diğer kurumlarca yapılacak işlerin ihaleleri ile hazırlık, uygulama, inceleme, gerçekleştirme, yürütme, yapı denetim vb. konularda teknik destek vermek,

3. Görev alanına giren illerde bulunan taşınmazların restorasyonlarına yönelik bilgi ve belgeleri (talep yazısı, mülkiyet durum belgeleri – tapu senedi, tahsis yazısı, 2863 sayılı Kanun kapsamında tescilli kültür varlığı olduğuna dair Koruma Kurulu kararı, restorasyon projesinin uygun bulunduğuna dair Koruma Kurulu Kararı, güncel/renkli fotoğraf albümü vb.) ilgili kurum ve kuruluşlar ile koordineli olarak hazırlayarak bir sonraki yılın yatırım programında yer alması muhtemel işlerle ilgili altlıkları oluşturmak ve her yılın Temmuz ayı sonuna kadar Genel Müdürlüğe iletmek,

4. Gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin bilgi ve belgeleri düzenli olarak Genel Müdürlüğe sunmak,

5. 2863 sayılı Kanunun 12 nci maddesi kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlıklarının bakım, onarım ve restorasyonuna ilişkin yapılan yardım ve bu taşınmazlara sağlanan kredilerle ilgili iş ve işlemleri Genel Müdürlük talimatları doğrultusunda koordineli olarak yürütmek,

6. 14.07.2004 tarih ve 5225 sayılı Kültür Yatırımlarını ve Girişimlerini Teşvik Kanunu kapsamında kültür yatırımlarının ve girişimlerinin desteklenmesi ve kültürel alandaki destek (sponsor) faaliyetlerinin teşvik edilmesi ile ilgili çalışmalara teknik destek vermek,

7. 2863 sayılı Kanunun 12 nci maddesi ve 12.11.2012 tarih ve 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 3 üncü maddesinin 3 üncü fıkrası gereğince Bakanlıkça ödeneği katkı payından karşılanacak işlerin Genel Müdürlük talimatları doğrultusunda gerekli iş ve işlemlerini yürütmek,

8. 4848 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinde tanımlanan görevler çerçevesinde Bakanlık ve Genel Müdürlükçe verilen emirler doğrultusunda diğer görevleri gerçekleştirmek.

 

GÖREV ALANI :

Adana + Hatay + Mersin + Osmaniye

MÜDÜR :

Betül KİMİNSU

ADRESİ :

Kuruköprü Mah. Ziya Paşa Bulvarı No:108 01330

SEYHAN / ADANA

TELEFON :

(0322) 363 39 56-66

FAKS :

(0322) 363 41 08

E-POSTA :

adanarolove@kultur.gov.tr


Nasıl Gidilir:
 Şehir merkezinde olduğu için dolmuş, halk ve belediye otobüsleri ile kolay olarak gidilir. Şehir içi ulaşım araçları ile ulaşım sağlanabilmekte olup ayrıca aşağıda yer alan linklerden google haritadaki konumuna ulaşabilirsiniz.

Uçak 2.jpgAdana Şakirpaşa Havaalanı-Adana Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü Google Map
Otogar 8.jpgAdana Otobüs Garı-Adana Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü Google Map
Tren 3.jpgAdana Tren Garı-Adana Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü Google Map

  • Adana Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü.JPG